Υπολογιστική Φυσική

ΦΕΚ 2761 /11-7-2018

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φυσικής (ΤΦ) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) οργανώνει και λειτουργεί
το επανιδρυμένο και αναμορφωμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Υπολογιστική
Φυσική» (ΠΜΣ Υ/Φ) από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις
διατάξεις του νόμου 4485/2017 ( ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. Υ/Φ είναι η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος σπουδών στην Υπολογιστι-
κή Φυσική. Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έχει σκοπό τη διοργάνωση μεταπτυχιακών μαθημάτων υψηλού επι-
πέδου στα πλαίσια της ανάγκης δημιουργίας στελεχών υψηλού επιπέδου τα οποία θα είναι σε θέση να στελεχώ-
σουν οργανισμούς και επιχειρήσεις και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην εκπαίδευση, την έρευνα και την
ανάπτυξη λογισμικού ειδικών εφαρμογών. Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιηθεί η σοβαρή υποδομή και τεχνογνω-
σία του Τμήματος Φυσικής, τα διάφορα λειτουργούντα Τεύχος Β’ 2761/11.07.2018 ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 35491 προγράμματα εθνικής και διεθνούς συνεργασίας και θα επιδιωχθεί η συνεργασία του προγράμματος με δίκτυα
μεταπτυχιακών σπουδών με συναφή μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Σκοπός του ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική» είναι η ειδίκευση των φοιτητών σε μεθόδους προσομοίωσης
φαινομένων και διεργασιών με στόχο τη δημιουργία και την κατάρτιση στελεχών υψηλής στάθμης που είναι
απαραίτητα αφενός για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην ευρύτερη περιοχή των θετικών επιστημών και της
τεχνολογίας και αφετέρου για την στελέχωση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων οργανισμών και επιχειρήσεων.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική» απονέμει Δίπλωμα Mεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ. ) στην «Υπολογιστική
Φυσική».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο ΠΜΣ-Υ/Φ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Σχολών Θετικών Επιστημών και Πολυτεχνικών Σχολών,
καθώς και πτυχιούχοι άλλων ομοειδών ή συναφών τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της
αλλοδαπής και αποφοίτων Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με τις προϋποθέσεις της παραγρ.1
του άρθρου 34 του ν. 4485/2017 και όπως ορίζει ο κανονισμός του ΠΜΣ.Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα
με το ν. 3328/2005 (Α’ 80). Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄ έτος ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του κατά του άρθρου 3 τίτλου ορίζεται για το Δίπλωμα Mε-
ταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ. ) σε τρία (3) διδακτικά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων

Τα μαθήματα που προσφέρονται είναι εξαμηνιαίας διάρκειας με τρεις ώρες διδασκαλίας ανά εβδομάδα,
διακρίνονται σε δύο κατηγορίες (κορμού και επιλογής),και το σύνολο των απαιτούμενων για την απόκτηση του
Μ.Δ.Ε. πιστωτικών μονάδων ECTS είναι 90.Τα μαθήματα, η διδακτική και ερευνητική απασχόληση, οι εργαστηριακές ασκήσεις και οι κάθε άλλου είδους εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες για την απονομή του Μ.Δ.Ε. ορίζονται ως εξής:

α) Υποχρεωτικά μαθήματα: ECTS 30
β) Υποχρεωτικά μαθήματα επιλογής: ECTS 15
γ) Μαθήματα επιλογής: ECTS 30
δ) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: ECTS 15
Το πρόγραμμα μαθημάτων με τις αντίστοιχες πιστω-
τικές μονάδες έχει ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά μαθήματα                                   ECTS
1 Υπολογιστικά μαθηματικά                                          7.5
2 Γλώσσες προγραμματισμού                                        7.5
3 Εργαλεία προγραμματισμού                                       7.5
4 Ανάλυση και επεξεργασία δεδομένων με χρήση Matlab 7.5
.                                                                          Σύνολο ECTS Α Εξαμήνου 30 

Β ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικά επιλογής και επιλογές                                      ECTS

5-6  Υποχρεωτικά επιλογής ΔΥΟ ΑΠΟ

α) Υπολογιστική κβαντική φυσική και εφαρμογές                    7.5
β)Υπολογιστική στατιστική φυσική και εφαρμογές                   7.5
γ) Υπολογιστικός ηλεκτρομαγνητισμός και εφαρμογές             7.5
δ) Υπολογιστική αστροδυναμική                                           7.5

Οι Φοιτητές μπορούν, αν το επιθυμούν, να επιλέξουν τα υπόλοιπα ως μάθημα επιλογής.  15
7      Επιλογή                                                                                   7.5
8        Επιλογή                                                                                7.5
.                                                                       Σύνολο ECTS B Εξαμήνου 30

Γ Εξάμηνο                                                                  ECTS

9                        Επιλογή                                                     7.5
10                     Επιλογή                                                      7.5
11                      Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία      15

 Σύνολο ECTS Γ Εξαμήνου 30

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
1 Υπολογιστική Πυρηνική Φυσική
2 Υπολογιστική Φυσική Στερεάς Κατάστασης
3 Προσομοίωση χαοτικών συστημάτων
4 Υπολογιστική βιοφυσική
5 Υπολογιστικά πρότυπα φυσικής του περιβάλλοντος
6 Υπολογιστική φυσική στοιχειωδών σωματιδίων και προσομοίωση ανιχνευτών
7 Υπολογιστικές μέθοδοι οικονομικής φυσικής
8 Υπολογιστικές μέθοδοι εφαρμοσμένης Φυσικής
9 Ηλεκτροδυναμική
10 Μη- γραμμική δυναμική
11 Πυρηνική Φυσική
12 Κβαντομηχανική
13 Αστροφυσική
14 Μαθηματικές μέθοδοι φυσικής
15 Φυσική στοιχειωδών σωματιδίων
16 Εκπαιδευτικές εφαρμογές υπολογιστικής Φυσικής
17 Γραφικά OpenGL
18 Πολυμέσα με εφαρμογές στην εκπαιδευτική τεχνολογία
19 Προγραμματισμός ΙΙ
20 Υπολογιστικά μαθηματικά II
21 Κβαντική Πληροφορία και Επεξεργασία
22 Θεωρία Πληροφορίας και Δίκτυα
23 Πρακτική Άσκηση
Τα μαθήματα μπορούν να αλλάζουν/αναδιαμορφώνονται ή να ανακατανέμονται με εισήγηση της Συντονιστι-
κής Επιτροπής του ΠΜΣ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.
Oι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μαθήματα επιλογής και από τη λίστα των
υποχρεωτικών μαθημάτων επιλογής. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν, ως μαθήματα επιλογής και μετά από
σχετική έγκριση του Διευθυντή του ΠΜΣ να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε δύο το πολύ μαθήματα
σχετικά με αυτά του παρόντος ΠΜΣ, που προσφέρονται από άλλα ΠΜΣ του ΑΠΘ, ή άλλων αναγνωρισμένων πα-
νεπιστημίων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική ή κατ’ εξαίρεση η Αγγλική στην περίπτωση προ-
σκεκλημένου διδάσκοντα από την αλλοδαπή. Η γλώσσα και εκπόνησης της διπλωματικής εργασία μπορεί να είναι
η Ελληνική ή η Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ «Υπολογιστική Φυσική (Υ/Φ)» ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαπέντε (15)
φοιτητές ετησίως.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανε-
πιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων και επισκέπτες δι-
δάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή και την αλ-
λοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα χρησιμοποιείται η υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Φυσικής ΑΠΘ. Η
υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει χώρους διδασκαλίας κατάλληλα εξοπλισμένους με σύγχρο-
να μέσα διδασκαλίας και ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιβλιοθήκη, νησίδα υπολογιστών, συστήματα μεγάλης
υπολογιστικής ισχύος για την εκπαίδευση και την υλοποίηση των διπλωματικών εργασιών.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 με
την επιφύλαξη των διατάξεων νόμου 4485/4-8-17 ( ΦΕΚ Α’ 114/04.08.2017), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.