Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτική Τεχνολογία

ΦΕΚ 2761 /11-7-2018

Άρθρο 1
Γενικές Διατάξεις
Το Τμήμα Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ οργανώνει και λειτουργεί από ακαδημαϊκό
έτος 2018-2019 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτική Τε-
χνολογία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (Α΄114), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.

Άρθρο 2
Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) είναι η εκπαίδευση στις τρέχουσες διεθνείς
εξελίξεις στα γνωστικά αντικείμενα της Διδακτικής της Φυσικής και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και η ερευ-
νητική συνεισφορά σε αυτές και η αξιοποίησή τους.
Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η δημιουργία πτυχιούχων φυσικών εξειδικευμένων σε θέματα που αφορούν τη
Διδακτική της Φυσικής και τη χρήση της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στη διδασκαλία, ώστε να καταστούν ικανοί
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας για μια σύγχρονη εκπαίδευση, αλλά και να αποτελέσουν
τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς, που από θέσεις ευθύνης θα επιχειρήσουν να αναμορφώσουν το εκπαιδευτικό
τοπίο της χώρας μας.

Άρθρο 3
Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη «Διδακτική της Φυσικής και Εκπαιδευτική
Τεχνολογία».

Άρθρο 4
Κατηγορίες πτυχιούχων
Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί μεταπτυχιακοί/κές φοιτητές/τριες, πτυχιούχοι των Τμημάτων:
(α) Σχολών Θετικών Επιστημών και
(β) Πολυτεχνικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλο-
δαπής, καθώς και
(γ) πτυχιούχοι Τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με τις προϋποθέσεις της παραγρ.1 του άρ-
θρου 34 του ν. 4485/2017 και όπως ορίζει ο κανονισμός του ΠΜΣ.
Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου
από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακα-
δημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν. 3328/2005 (Α’ 80).
Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να εγγραφούν ως υπεράριθμοι και μόνο ένας κατ΄
έτος ανά Π.Μ.Σ., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρ.8 του άρθρου 34 του ν.4485/2017.

Άρθρο 5
Χρονική διάρκεια σπουδών
Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) ορίζεται σε τρία (3)
ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Άρθρο 6
Πρόγραμμα Μαθημάτων
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Διπλώματος Μεταπτυχια-
κών Σπουδών Δ.Μ.Σ. είναι 90. Το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο διαμορφώνεται ως εξής:

Α’ Εξάμηνο

α/α            Μάθημα                                                    Kωδ. Μαθ.    ΤΥΠΟΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ     ECTS

1              Διδακτική της Φυσικής                                                          Υ1Α                               Υ                           8

2             Το Πείραμα στη Φυσική                                                          Υ1Β                               Υ                            7

3             Σύγχρονα θέματα Φυσικής και η διδακτική τους                        Υ1Γ                               Υ                             5

4             Εκπαιδευτική ψυχολογία                                                         Υ1Δ                               Υ                            5

5             Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας                                       Υ1Ε                               Υ                            5

.                                                                                                                  Σύνολο ECTS     30

 

Β’ Εξάμηνο

α/α         Μάθημα                                                        Kωδ.Μαθ.   ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ        ECTS

1             Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Φυσικής        Υ2Α                          Υ                                  8

2            Διδασκαλία και μάθηση με ψηφιακές τεχνολογίες                Υ2Β                          Υ                                  7

3            Πρακτική Άσκηση σε μονάδα εκπαίδευσης                           Υ2Γ                          Υ                                  5

4            Μάθημα Επιλογής                                                                                            Ε                                 5

5            Μάθημα Επιλογής                                                                                            Ε                                 5

.                                                                                                                              Σύνολο ECTS 30  

 

Μαθήματα Επιλογής (επιλέγονται δύο(2))

α/α        Μάθημα                                                              Kωδ.Μαθ.  ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ   ECTS

1              Σχεδιασμός και διεξαγωγή άτυπων μορφών δράσεων                ΕΠ1                           Ε                           5

2             Η συμβολή της Ιστορίας και της Φιλοσοφίας της Φυσικής

στη διδασκαλία της Φυσικής                                                                  ΕΠ2                           Ε                           5

3             Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις                                     ΕΠ3                           Ε                           5

4             Θέματα Γεωεπιστημών και η Διδακτική τους ή

.              Θέματα Βιολογίας και η Διδακτική τους ή

.              Θέματα Χημείας και η Διδακτική τους                                       ΕΠ4                           Ε                          5

.                                                                                                                                                                  Σύνολo ECTS 30

Γ’ Εξάμηνο

α/α         Μάθημα                                                        Kωδ.Μαθ.   ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ        ECTS

1 Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία                                           ΜΔΕ                            Υ                                       30

.                                                                                                                                                           Σύνολο ECTS 30

 

Τα μαθήματα μπορούν να αλλάζουν/αναδιαμορφώνονται ή να ανακατανέμονται με εισήγηση της Συντονι-
στικής Επιτροπής του ΠΜΣ και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος και έγκριση της Συγκλήτου του ΑΠΘ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν, ως μαθήματα επιλογής και μετά από σχετική έγκριση του Διευθυντή
του ΠΜΣ να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν σε ένα το πολύ μάθημα σχετικά με αυτά του παρόντος με-
ταπτυ-χιακού, που προσφέρεται από άλλα ΠΜΣ του ΑΠΘ, ή άλλων αναγνωρισμένων πανεπιστημίων της ημεδαπής
ή της αλλοδαπής.
Η κύρια γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων είναι η ελληνική ή κατ’ εξαίρεση η Αγγλική στην περίπτωση προ-
σκεκλημένου διδάσκοντα από την αλλοδαπή . Η γλώσσα και εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασία
μπορεί να είναι η Ελληνική ή η Αγγλική.

Άρθρο 7
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δέκα (10) μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες.
Ο τρόπος επιλογής εισακτέων, η διαδικασία και τα κριτήρια επιλογής, καθορίζονται στον Κανονισμό Με-
ταπτυχιακών Σπουδών, ο οποίος έχει εγκριθεί από τη Σύγκλητο του ΑΠΘ (συνεδρίαση με αριθμό 2958/12 και
13-4-2018) και αναφέρονται στην προκήρυξη.

Άρθρο 8
Προσωπικό
Για την υλοποίηση του ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Φυσικής της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και μέλη ΔΕΠ άλλων Τμημάτων του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή άλλων Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και άλλες κατηγορίες διδασκόντων
και επισκέπτες διδάσκοντες (καταξιωμένοι επιστήμονες, επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους) από την ημεδαπή
και την αλλοδαπή σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 του ν.4485/2017 (Α΄114).

Άρθρο 9
Υλικοτεχνική Υποδομή
Για τη λειτουργία του Π.Μ.Σ. θα χρησιμοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή του Τμήματος Φυσικής και ειδι-
κότερα το Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας.

Άρθρο 10
Διάρκεια Λειτουργίας
Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.